Boendeinformation

Boendeinformation


Renovering

Styrelsen ser positivt på att bostadsrättsinnehavaren reparerar och underhåller lägenheten. I vissa fall behövs dock styrelsens tillstånd, bygglov eller bygganmälan.

Vid större arbeten i lägenheten krävs ett skriftligt tillstånd från styrelsen. Tillståndet kan villkoras av att en slutbesiktning sker med en av styrelsen utsedd, godkänd besiktningsman. Kostnaden för slutbesiktningen betalas av medlemmen och bör alltså tas med i budgeteringen inför renoveringen. Med större arbeten menas:


  • Förändringar av kök
  • Förändringar i badrum
  • Ändring av planlösningar


Tänk på att bullerstörande arbeten i första hand bör utföras under dagtid.


Statistiskt sett beror 9 av 10 fuktskador på dåliga tätskikt och vi vet att många av våra badrum har dåliga tätskikt. Det är därför av godo att badrum renoveras. I samband med att bostadsrättsinnehavaren bygger om sitt badrum är det således lämpligt att även stammar bytas ut. Detta för att golv ej ska behöva brytas upp i senare skede om ett större stambytesprojekt ska genomföras.


Städning

Du ansvarar själv för att städa i trapphuset efter hantverkare som du har anlitat eftersom sådan städning inte ingår i avtalet med den städfirma som föreningen har anlitat. Skräp och sopor från ombyggnationer får max förvaras 5 dagar utmed karlbergsvägen. Skräp får ej förvaras i trapphus eller innegårdar på grund av brandrisk.


Ingrepp i bärande konstruktioner

Ingrepp i bärande konstruktioner är ej tillåtet. Om tveksamhet råder vid invändig ombyggnad vilka element som är bärande måste styrelsen kontaktas! Alla ingrepp sker på eget ansvar!


Utvändigt

Inga tillbyggnader eller ändringar exteriört är tillåtna. Vi sätter stort värde i att bevara den ursprungliga arkitekturen och att eventuella tillägg ska göras varsamt och så långt som möjligt enhetligt, för alla längor. Fasta tak vid uteplatser, inglasning av balkonger och fristående skjul är ej tillåtna.


Sophantering

Sedan årsskiftet 2022/2023 är det obligatoriskt att sortera matavfall och övrigt hushållsavfall i Stockholm. I soprummet finns avfallspåsar för matavfall att hämta, samt information om hur sopsorteringen går till. Det är mycket viktigt att detta sköts, då föreningen annars kan behöva betala vite. 


Trivselregler


Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätt till en bostad i föreningen utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Det är Bostadsrättslagen tillsammans med föreningens stadgar som reglerar förhållandet mellan föreningen och dess medlemmar.

Som komplement till dessa har styrelsen också utfärdat följande trivsel- och ordningsregler.


Föreningens egendom är allas gemensamma egendom. Tänk på att vara aktsam och väl vårda föreningens egendom och lokaler. Kostnader för underhåll och reparationer betalas gemensamt av alla medlemmar och påverkar våra avgifter till föreningen.

Du som medlem ansvarar för att du, din familj och dina gäster följer föreningens regler.


Tider att respektera

Det är viktigt är visa hänsyn, vara lyhörd för grannars åsikter och informera innan man ska göra stora jobb eller ha fest.

Generellt gäller också att du inte får vara störande för nattsömn mellan klockan 22.00 och 07.00. Detta gäller inte bara i lägenheten utan också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus och på innergård. Man bör också undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under den tiden.

Lagen ser strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall bli uppsagd från sin lägenhet.Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av styrelsen före andrahandsuthyrningen inleds. Ansökan om godkännande ska göras skriftligen och ska innehålla uppgifter om den tilltänkta hyresgästen, skälen till andrahandsuthyrningen och hur länge man behöver hyra ut sin lägenhet. Föreningen tar ut en extra avgift.  Godkännande lämnas om medlemmen av någon anledning inte kan bo i sin lägenhet under en begränsad tid, s.k. beaktansvärda skäl. Sådana skäl kan t ex vara:


  • Studier på annan ort
  • Tidsbegränsat arbete på annan ort
  • Prova på samboende


Airbnb och andra förmedlningstjänster är ej tillåtna.Soprum

Hushållssopor paketerar du naturligtvis ordentligt. Tänk på att utnyttja samtliga kärl i soprummet, om ett kärl är fullt, använd ett annat kärl, snarare än att försöka pressa ned soporna. 


Påsar för matavfall finns direkt innanför dörren till soprummet - använd gärna dessa Tvättstuga

Tvättstugan har följande maskinpark:

– 3 st 6,5 kg tvättmaskiner, MIELE PW6065 PROFILINE

– 1 st 6,5 kg torktumlare, MIELE PT7136 PROFITRONIC L PLUS

– 2 st 8 kg torkskåp, ELECTROLUX WASCATOR TS4121

– 1 st kallmangel, MIELE FM97Markiser och balkongskydd

Vid önskemål om att köpa markis och balkongskydd kontakta styrelsen för mer information.


Lägenhetsdörrar

Det är inte tillåtet att montera egna skyltar på lägenhetsdörrarna då dessa är föreningens

egendom. Anmäl till styrelsenomni önskar byta namnskylt på dörren eller på postfacket.
Årsredovisning

Nedan finns föreningens årsredovisning för verksamhetsåret 2023.